fbpx

Power Pivot – Phân tích dữ liệu mạnh mẽ và lập mô hình dữ liệu trong Excel

MasterMOS Education_Blog_Hoc Excel chuyen sau_Power Pivot - Phân tích dữ liệu mạnh mẽ và lập mô hình dữ liệu trong Excel
Chia sẻ bài viết này

Mục lục bài viết

Power Pivot - Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và lập mô hình dữ liệu trong Excel

Power Pivot: Powerful data analysis and data modeling in Excel

Power Pivot is an Excel add-in you can use to perform powerful data analysis and create sophisticated data models. With Power Pivot, you can mash up large volumes of data from various sources, perform information analysis rapidly, and share insights easily.

Power Pivot là một Excel Add-in mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo các mô hình dữ liệu phức tạp. Với Power Pivot, bạn có thể kết hợp khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ thông tin chi tiết một cách dễ dàng.

In both Excel and in Power Pivot, you can create a Data Model, a collection of tables with relationships. The data model you see in a workbook in Excel is the same data model you see in the Power Pivot window. Any data you import into Excel is available in Power Pivot, and vice versa.

Trong cả Excel và Power Pivot, bạn có thể tạo Mô hình Dữ liệu, một tập hợp các bảng có mối quan hệ với nhau. Mô hình dữ liệu bạn thấy trong sổ làm việc trong Excel là mô hình dữ liệu giống như mô hình dữ liệu bạn thấy trong cửa sổ Power Pivot. Bất kỳ dữ liệu nào bạn nhập vào Excel đều có sẵn trong Power Pivot và ngược lại.

Tính năng hàng đầu của Power Pivot cho excel

Top feature of Power Pivot for excel

Import millions of rows of data from multiple data sources: With Power Pivot for Excel, you can import millions of rows of data from multiple data sources into a single Excel workbook, create relationships between heterogeneous data, create calculated columns and measures using formulas, build PivotTables and PivotCharts, and then further analyze the data so that you can make timely business decisions—all without requiring IT assistance.

Nhập hàng triệu dòng dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu: Với Power Pivot cho Excel, bạn có thể nhập hàng triệu dòng dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu vào một sổ làm việc Excel duy nhất, tạo mối quan hệ giữa dữ liệu không đồng nhất, tạo các cột và số đo được tính toán bằng cách sử dụng công thức, xây dựng PivotTables và PivotCharts, sau đó phân tích thêm dữ liệu để bạn có thể đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời — tất cả mà không cần hỗ trợ CNTT.

Enjoy fast calculations and analysis: Process millions of rows in about the same time as thousands, and make the most of multi-core processors and gigabytes of memory for fastest processing of calculations. Overcomes existing limitations for massive data analysis on the desktop with efficient compression algorithms to load even the biggest data sets into memory.

Tận hưởng các phép tính và phân tích nhanh chóng: Xử lý hàng triệu dòng với thời gian như xử lý hàng nghìn dòng và tận dụng tối đa bộ xử lý đa lõi và bộ nhớ gigabyte để xử lý các phép tính nhanh nhất. Khắc phục những hạn chế hiện có đối với phân tích dữ liệu lớn trên máy tính để bàn với các thuật toán nén hiệu quả để tải ngay cả những tập dữ liệu lớn nhất vào bộ nhớ.

Virtually Unlimited Support of Data Sources: Provides the foundation to import and combine source data from any location for massive data analysis on the desktop, including relational databases, multidimensional sources, cloud services, data feeds, Excel files, text files, and data from the Web.

Hỗ trợ hầu như không giới hạn các nguồn dữ liệu: Cung cấp nền tảng để nhập và kết hợp dữ liệu nguồn từ bất kỳ vị trí nào để phân tích dữ liệu lớn trên máy tính để bàn, bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, nguồn đa chiều, dịch vụ đám mây, nguồn cấp dữ liệu, tệp Excel, tệp văn bản và dữ liệu từ Web .

Security and Management Power Pivot Management Dashboard enables IT administrators to monitor and manage your shared applications to ensure security, high availability, and performance.

Bảo mật và quản lý: Power Pivot Management Dashboard cho phép quản trị viên CNTT theo dõi và quản lý các ứng dụng được chia sẻ của bạn để đảm bảo tính bảo mật, tính sẵn sàng cao và hiệu suất.

Data Analysis Expressions (DAX): DAX is a formula language that extends the data manipulation capabilities of Excel to enable more sophisticated and complex grouping, calculation, and analysis. The syntax of DAX formulas is very similar to that of Excel formulas.

Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX): DAX là một ngôn ngữ công thức mở rộng khả năng thao tác dữ liệu của Excel để cho phép phân nhóm, tính toán và phân tích phức tạp hơn. Cú pháp của công thức DAX rất giống với cú pháp của công thức Excel.

So sánh các nhiệm vụ trong Power Pivot và trong Excel truyền thống

Tasks in Power Pivot or in Excel

The basic difference between Power Pivot and Excel is that you can create a more sophisticated data model by working on it in the Power Pivot window. Let’s compare some tasks.

Sự khác biệt cơ bản giữa Power Pivot và Excel là bạn có thể tạo mô hình dữ liệu phức tạp hơn bằng cách làm việc trên mô hình này trong cửa sổ Power Pivot. Hãy so sánh một số nhiệm vụ.

Task/Nhiệm vụ

In Excel

In Power Pivot

Nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công ty lớn, nguồn cấp dữ liệu công khai, bảng tính và tệp văn bản trên máy tính của bạn.

Nhập tất cả dữ liệu từ một nguồn dữ liệu.

Lọc dữ liệu và đổi tên các cột và bảng trong khi nhập dữ liệu.

 

Tạo bảng

Các bảng có thể nằm trên bất kỳ trang tính nào trong sổ làm việc. Trang tính có thể có nhiều hơn một bảng.

Các bảng được sắp xếp thành các trang theo Tab riêng lẻ trong cửa sổ Power Pivot.

Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng

Có thể chỉnh sửa giá trị trong các ô riêng lẻ trong bảng.

Không thể chỉnh sửa các ô riêng lẻ.

Tạo mối quan hệ giữa các bảng

In the Relationships dialog box.

In Diagram view or the Create Relationships dialog box.

Tạo các tính toán

Sử dụng công thức Excel

Viết công thức tính toán nâng cao với ngôn ngữ phân tích dữ liệu DAX – Data Analysis Expressions.

Tạo cấu trúc phân cấp

Không có

Xác định cấu trúc phân cấp Hierarchies để sử dụng mọi nơi trong workbook, bao gồm Power View.

Tạo key performance indicators (KPIs)

Không có

Tạo KPIs để sử dụng trong PivotTables và Power View reports.

Create perspectives

Không có

Tạo Perspectives để giới hạn số lượng cột và b ảng mà người dùng bảng dữ liệu có thể nhìn thấy.

Create PivotTables and PivotCharts

Create PivotTable reports in Excel.

Create a PivotChart

Click the PivotTable button in the Power Pivot window.

Enhance a model for Power View

Create a basic data model.

Make enhancements such as identifying default fields, images, and unique values.

Sử dụng Visual Basic for Applications (VBA)

Sử dụng VBA trong Excel.

VBA không được hỗ trợ trong Power Pivot.

Nhóm dữ liệu

Nhóm dữ liệu trong Excel PivotTable

Sử dụng DAX trong các cột và trường tính toán sẵn. Calculated columns and calculated fields.

Cách dữ liệu được lưu trữ - How the data is stored

The data that you work on in Excel and in the Power Pivot window is stored in an analytical database inside the Excel workbook, and a powerful local engine loads, queries, and updates the data in that database. Because the data is in Excel, it is immediately available to PivotTables, PivotCharts, Power View, and other features in Excel that you use to aggregate and interact with data. All data presentation and interactivity are provided by Excel; and the data and Excel presentation objects are contained within the same workbook file. Power Pivot supports files up to 2GB in size and enables you to work with up to 4GB of data in memory.

Dữ liệu bạn làm việc trên Excel và trong cửa sổ Power Pivot được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phân tích bên trong sổ làm việc Excel và một công cụ cục bộ mạnh mẽ tải, truy vấn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đó. Vì dữ liệu nằm trong Excel nên dữ liệu này ngay lập tức có sẵn cho PivotTables, PivotCharts, Power View và các tính năng khác trong Excel mà bạn sử dụng để tổng hợp và tương tác với dữ liệu. Tất cả các dữ liệu trình bày và tương tác đều được cung cấp bởi Excel; và dữ liệu và các đối tượng trình bày Excel được chứa trong cùng một tệp sổ làm việc. Power Pivot hỗ trợ các tệp có kích thước lên đến 2GB và cho phép bạn làm việc với bộ nhớ lên đến 4GB dữ liệu.

Lưu vào SharePoint- Saving to SharePoint

Workbooks that you modify with Power Pivot can be shared with others in all of the ways that you share other files. You get more benefits, though, by publishing your workbook to a SharePoint environment that has Excel Services enabled. On the SharePoint server, Excel Services processes and renders the data in a browser window where others can analyze the data.

Workbooks mà bạn chỉnh sửa với Power Pivot có thể chia sẻ với những người khác theo tất cả các cách mà bạn chia sẻ tệp khác. Tuy nhiên, bạn nhận được nhiều lợi ích hơn bằng cách xuất Workbook của mình lên môi trường SharePoint đã bật Dịch vụ Excel. Trên máy chủ SharePoint, Dịch vụ Excel xử lý và kết xuất dữ liệu trong cửa sổ trình duyệt nơi những người khác có thể phân tích dữ liệu.

On SharePoint, you can add Power Pivot for SharePoint to get additional collaboration and document management support, including Power Pivot Gallery, Power Pivot management dashboard in Central Administration, scheduled data refresh, and the ability to use a published workbook as an external data source from its location in SharePoint.

Trên SharePoint, bạn có thể thêm Power Pivot cho SharePoint để nhận hỗ trợ cộng tác và quản lý tài liệu bổ sung, bao gồm Thư viện Power Pivot, bảng điều khiển quản lý Power Pivot trong Quản trị trung tâm, làm mới dữ liệu theo lịch trình và khả năng sử dụng sổ làm việc đã xuất bản làm nguồn dữ liệu bên ngoài từ vị trí của nó trong SharePoint.

Tham dự Nhóm Học Excel cùng MasterMOS tại https://www.facebook.com/groups/bimatexcel

Tham dự Nhóm Học Phân tích dữ liệu cùng MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/mastermosvn

Tham dự Cộng đồng học viên MasterMOS tại https://www.fb.com/groups/congdonghocvienmastermos

Hotline: 086 680 2624 | Website: https://ptdl.vn  | Facebook: https://www.fb.com/mastermosvn 

Tác giả: Ngọc Chiến MasterMOS

  • Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate, Data Analyst Associate, MOS Master của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ tại: https://ptdl.vn/ccgv

  • Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng, công ty hàng đầu Việt Nam.

  • Anh có kinh nghiệm đào tạo tại nhiều ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 80 lớp OFFLINE/ZOOM, và hàng nghìn học viên trên hệ thống ONLINE LMS.PTDL.VN. Chi tiết hình ảnh các lớp học tại link https://ptdl.vn/ahv

  • Các đơn vị tiêu biểu anh đã đào tạo: các ngân hàng VCB, MBB, VIB, LPB, NCB, OCB,  công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty dược phẩm Delta…

  • Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu. Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Anh hiện là giám đốc MasterMOS Education.

ĐĂNG KÝ NHẬN THỦ THUẬT TIN HỌC
Chúng tôi sẽ gửi bạn Kiến thức cập nhật hàng tuần qua EMAIL/ZALO
Các bài viết liên quan
SQL K70 - Tuyển sinh khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL tại MasterMOS Education
Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL
Khóa học SQL cho banker – K70 – MasterMOS

SQL cho banker – MasterMOS tuyển sinh K70 – Khóa học Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL dành cho banker, nhân sự ngành ngân hàng, tài chính.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website MasterMOS Education. Chúng tôi có quà tặng cho bạn, hãy đăng ký nhận nếu bạn thấy phù hợp nhé :)